Home

สับปะรดคุณภาพส่งออก

alt

"สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด" เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด

ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาผลผลิตล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา
ปัจจุบันสหกรณ์ฯ แห่งนี้ มีสมาชิกอยู่ 900 กว่าครัวเรือน เน้นทำธุรกิจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรด ตั้งแต่การผลิต การจัดหาปุ๋ยและสารเคมีราคาถูกมาขายให้กับสมาชิก รวมทั้งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งเข้าโรงงานแปรรูป

ทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้จัดตั้ง "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด" ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของสหกรณ์ มีเกษตรกรสมาชิก 63 ราย ให้ผลิตสับปะรดครบวงจร ตามมาตรฐานแฟร์เทรด หรือการค้าที่เป็นธรรม ของประเทศเยอรมนี ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสับปะรดบรรจุกระป๋องและน้ำสับปะรดเพื่อส่งออก ไปยังตลาดสหภาพยุโรปได้หลายประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นช่องทางที่จะรองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกช่วยลดปัญหาราคาสับปะรด ตกต่ำและล้นตลาดได้ นอกจากนี้ ยังเตรียมผลักดันสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ ในกลุ่มอื่นๆ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ้อยและพืชผักอื่นๆ เพื่อเข้าสู่ระบบแฟร์เทรดด้วย

ปัจจุบันสหกรณ์ มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการรวมกลุ่มและนำระบบสหกรณ์มาช่วย ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้พัฒนาตัวเองในการประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น