Home แฟร์เทรด คืออะไร

แฟร์เทรด คืออะไร

แฟร์เทรด (Fair Trade) การค้าที่เป็นธรรม

แฟร์เทรด เป็นระบบการค้าที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ตั้งแต่  ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค
รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบ โดยผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มีกำไร  ในขณะที่บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งผู้ที่ทำงานกับองค์กร แฟร์เทรดจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีไม่ถูกกีดกันเรื่องเพศ สีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ
ฉะนั้น แฟร์เทรด (Fair Trade) ก็คือ Trade fairly  หรือการค้าอย่างเป็นธรรม  นั่นคือเป็นระบบที่สร้างความพอใจให้แก่ผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปัจจุบัน
•    มีผู้ผลิตรายย่อยและแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับระบบแฟร์เทรดมากกว่า 1 ล้านคน
•    มีองค์กรแฟร์เทรดมากกว่า 3,000 องค์กร
•    องค์กรแฟร์เทรดมีอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศ
ความเป็นมาของระบบแฟร์เทรด
ระบบธุรกิจแบบแฟร์เทรดมีมานานกว่า 60 ปี จากการรวบรวมข้อมูลของ Marlike Kocken, Manager of European Fair
Trade Association: EFTA พบว่า  ธุรกิจแบบแฟร์เทรด  เริ่มเมื่อปี 1946   โดย  Self Help Carft (ปัจจุบัน คือ Ten Thousand Villages) ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ รับซื้องานเย็บปักถักร้อยจาก Perto Rico มาจำหน่าย
ปี 1958 ร้านแฟร์เทรดแห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาส่วนในยุโรป Oxfam ของสหราชอาณาจักร  ได้เริ่มธุรกิจแฟร์
เทรดโดยจำหน่ายงานหัตถกรรมของชาวจีน
ในช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 องค์กร NGO หลายๆองค์กรในแถบภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และ ลาตินอเมริกา เห็นความ
สำคัญของระบบการค้าแบบแฟร์เทรด โดยเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือเป็นการดำเนินธุรกิจการค้าแทน
ดังนั้นในปี 1968 มีการประชุมของ United Nations Conference on Trade and Development:UNCTAD ที่กรุงเดลลี
ประเทศอินเดีย ได้กำหนดปรัชญาใหม่ในการช่วยเหลือผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสว่า “Trade mot Aid” ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางของระบบธุรกิจแบบแฟร์เทรดอย่างชัดเจน
เนื่องจากมีองค์กรแฟร์เทรดเกิดขึ้นมากมาย จึงมีการรวมกลุ่มขององค์กรแฟร์เทรดในภูมิภาคต่างๆเช่น European Fair
Trade Association: EFTA (www.eftafairtrade.org) ในยุโรป ซึ่งมีสมาชิกบางส่วน ดังนี้
ประเทศ
ชื่อองค์กร
Belgium Oxfam Fair trade
Magasins du Monde Oxfam
France Solidar Monde
Germany GEPA
United Kingdom Traidcraft
Switzerland Claro
Italy CTM
Austria EZA
Spain Intermon
Ideas
Netherlands Fair Trade Original
ในภูมิภาคเอเชีย World Fair Trade Organization เป็นศูนย์รวมขององค์กรแฟร์เทรดในเอเชีย หากต้องการรายละเอียด
สามารถเยี่ยมชม website ที่ www.WFTO.com
มาตรฐาน 10 ประการของแฟร์เทรด
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจแบบแฟร์เทรดดำเนินไปอย่างมีแบบแผน จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานซึ่งครอบคลุม
ด้านต่างๆ ดังนี้
1.    สร้างโอกาสสำหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกาส
2.    มีความโปร่งใส
3.    มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี
4.    ให้ราคายุติธรรม
5.    ไม่ใช้แรงงานเด็ก
6.    ไม่กีดกันเรื่องเพศ  สีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ
7.    มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ปลอดภัย
8.    มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ผลิต
9.    มีการประชาสัมพันธ์ “แฟร์เทรด” การค้าที่เป็นธรรม
10. ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
หากพิจารณามาตรฐานทั้ง 10 ประการข้างต้นอย่างละเอียด  จะพบว่ามาตรฐานดังกล่าวครอบคลุม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ  สังคม
และสภาพแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
alt
“แฟร์เทรด” โอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทย
สินค้าภายใต้ระบบการค้าแฟร์เทรด  เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มในการเติบโตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย  และหัวใจหลัก คือ  ความเป็นธรรมในระบบการค้า
สินค้าไทยที่ดำเนินธุรกิจในระบบแฟร์เทรดและจำหน่ายในตลาดโลก  ได้แก่   ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  น้ำสับปะรด
สับปะรดกระป๋อง กาแฟ  ผลิตภัณฑ์เซรามิค  และหัตถกรรม
ในการดำเนินธุรกิจแบบแฟร์เทรด  จะช่วยลดข้อเสียเปรียบของผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดโลก  อีกทั้งเครื่องหมาย
รับรองการเป็นองค์กรแฟร์เทรด  ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีตลาดพิเศษ  ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมที่ดีของสมาชิกในโลก  รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตและดำเนินธุรกิจ  เช่น เกษตรกรผู้ผลิต  ผู้จัดจำหน่าย  ผู้ส่งออก  ผู้นำเข้า  ผู้กระจายสินค้า  ผู้ขายส่ง  และขายปลีก
ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการดำเนินธุรกิจ  จะได้รับการตรวจสอบและรับรอง  ตามหลักเกณฑ์ของแฟร์เทรด เพื่อยืนยันต่อผู้
บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์ของแฟร์เทรด  ได้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างเป็นธรรมในทุกขั้นตอน

 

ดร.มนัสนันท์  พงษ์ไชยวณิช ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยขององค์กรแฟร์เทรด ออริจินอล ประเทศเนเธอร์แลนด์