Home

สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอดสุดเจ๋ง

สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดกระป๋องจนได้รับการ

รับรองมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม หรือ Fair Trade (แฟร์เทรด) จากยุโรป เป็นรายแรกและรายเดียวในทวีปเอเชีย ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว
     นายอานนท์ โลดทนงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดฯ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 900 ราย การดำเนินงานของสหกรณ์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานแฟร์เทรด ซึ่งเป็นระบบการค้าที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดสหภาพยุโรป
     สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด ขึ้นมาโดยมีสมาชิก 63 ราย พื้นที่เพาะปลูกสับปะรดทั้งสิ้น 8,500 ไร่ ผลผลิตรวมปีละ 20,000 ตันเศษ มีการพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดจนได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดจากองค์กร แฟร์เทรด ลาเบลลิ่ง (FLO) จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้สามารถส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดไปยังตลาดสหภาพยุโรป (EU) ได้หลายประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่าส่งออกรวมปีละกว่า 1,500 ล้านบาท โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด เป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าแฟร์เทรด
     แฟร์เทรด เป็นระบบการค้าที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนแรงงานที่อยู่ในระบบ กล่าวคือ การผลิตสับปะรดต้องได้คุณภาพมาตรฐานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ควบคู่กับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเกษตรกรต้องได้ราคาการจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าต้นทุนซึ่งสหกรณ์มีการประกันราคาขั้นต่ำให้กับสมาชิก ส่วนการจ้างแรงงานนั้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องไม่กีดกันเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ในขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
     ที่สำคัญระบบแฟร์เทรด นอกจากผู้ผลิตจะได้รับเงินจากค่าสินค้าที่เป็นธรรมแล้ว ยังมีเงินพรีเมี่ยม หรือเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมจากผู้ซื้อสินค้าในระบบดังกล่าวอีกจำนวน 10% จากราคาสินค้า ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำกลับมาพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่ม เป็นเงินทุนในการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม ตลอดจนนำมาเป็นเงินในการช่วยเหลือหรือตอบแทนกลับไปยังสังคมอีกด้วย
     นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าสู่ระบบแฟร์เทรดไม่เพียงแต่ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ใน ราคาที่เป็นธรรมเท่านั้น การรวมกลุ่มกันพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายใน ตลาดต่างประเทศได้โดยตรง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับตลาดในเวทีโลกได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดในประเทศด้วย ซึ่งนับเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
     จากความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจส่งออกสับปะรดบรรจุกระป๋อง และน้ำสับปะรด ภายใต้ระบบแฟร์เทรด สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด ได้ขยายผลการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และอ้อย ให้เข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สมาชิกสหกรณ์ต่อไป
     "ระบบสหกรณ์คือการรวมตัวกันของเกษตรกร เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะสามารถพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและ ประเทศชาติได้ ซึ่งหลักการบริหารของสหกรณ์แห่งนี้นอกจากการยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ที่ คำนึงถึงสมาชิกเป็นหลักแล้ว ยังได้นำการบริหารด้านการตลาดเข้ามาช่วยเสริม ส่งผลให้สหกรณ์สามารถพัฒนาก้าวเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันในตลาดสากลได้ดียิ่ง ขึ้น อยากฝากถึงสหกรณ์อื่นๆ ในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์โดยให้คำนึงถึงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องแฟร์เทรด จะเป็นมาตรฐานใดก็ได้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์" นายอานนท์ กล่าวทิ้งท้าย