Home ภาพกิจกรรมกลุ่ม

ภาพกิจกรรมกลุ่ม

 

 

ภาพกิจกรรมกลุ่ม

                 

กิจกรรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาสังคม

กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์ก

 กิจกรรมการส่งเสริมด้านการผลิตสับปะรดคุณภาพ

    มาตรฐานแฟร์เทรด